Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5790839
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5586956
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3431316
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190429
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139820
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2688813
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626527
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2488803